درباره ما

درباره ما:

با توجه به تقاضاى دانشجويان و فارغالتحصيلان كشور براى شركت در آزمون زبان PTE جهت ارائه به دانشگاهها جهت ادامه تحصيل و انجام امور مهاجرتى و مشكلات موجود در ثبت نام آزمون، وبسايت Bookpte.ir جهت تسهيل فرآيند ثبت نام آزمون و خريد آزمون آزمايشى PTE راه اندازى شده است و حوزه فعاليت اين وبسايت صرفا خريد آزمون آزمون ماك PTE و ثبت نام آزمون PTE مى باشد.

موسس: مهدی حسینی

ای میل: mehdihosseini_61@yahoo.com

فرم رسیدگی به شکایات